Artikel 1: Algemeen

1.1 Wanneer deze algemene voorwaarden, hetzij door verwijzing of anderszins, deel uitmaken van aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten, al dan niet met toelevering van de daartoe benodigde materialen of producten, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Hetzelfde geldt indien voor de levering of dienst geen tegenprestatie is bedongen. Een verwijzing door de koper naar eigen voorwaarden wordt door de verkoper niet aanvaard.

1.2 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

– verkoper: de besloten vennootschappen Hako B.V. en Hilco Chemie B.V., alsmede de vennootschappen tot de Hako-Groep behorende. Waar de term ‘verkoper’ in deze voorwaarden wordt gebruikt, wordt, naast de verkoper van machines op producten uitdrukkelijk tevens de opdracht- nemer en/of degene die diensten van Hako/Hilco aanbiedt verstaan;

– koper: de afnemer en opdrachtgever in binnen- en buitenland, degene die om de diensten van de verkoper verzoekt alsmede degene tot wie vorengenoemde aanbieding en/of offerte is gericht;

– prijscourant: de algemeen geldende prijsopgaven, alsmede de specifieke schriftelijke prijsaanbiedingen.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.2 Orders zijn eerst bindend nadat zij schriftelijk door de verkoper zijn geaccepteerd. Bij mondelinge en telefonische opdrachten geldt, indien geen schriftelijke acceptatie door de verkoper heeft plaatsgevonden, het begin van de uitvoering van de order door de verkoper als acceptatie van de order.

2.3 Orders welke in de prijscourant per product aangegeven minimumordergrootte niet bereiken, worden door de verkoper niet geaccepteerd.

Artikel 3: Prijzen

3.1 De prijzen zijn exclusief BTW, doch inclusief emballage, behoudens wanneer producten zijn verpakt in leenemballage, hetgeen is vermeld in de prijscourant. Prijzen zijn exclusief de kosten van vervoer binnen Nederland, tenzijn anderszins schriftelijk is overeengekomen of anderszins is vermeld in de prijscourant.

3.2 De verkoper behoudt zicht het recht voor prijswijzigingen toe te passen, indien wijzigingen van inkoopprijzen, de wisselkoersen, lonen, sociale en ander lasten, vracht- of andere kosten, invoerrechten danwel andere belastingen, alsmede prijswijzigingen ten gevolge van invoering of wijziging van voorschriften en/of maatregelen van overheidswege plaatsvinden vóór het overeengekomen tijdstip van aflevering respectievelijk installatie, mits hij deze prijswijzigingen tijdig voor dit tijstip ter kennis van de koper gebracht heeft.

3.3 De koper is gerechtigd om indien de verkoper een prijswijziging toepast, de gelsoten overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden mits hij van zijn besluit daartoe schriftelijk binnen 10 dagen na ontvangst van een kennisgeving der prijsverhoging aan de verkoper bericht geeft en de door de verkoper ter uitvoering van de overeenkomst reeds gemaakte kosten vergoedt.

Artikel 4: Installatie en montage van machines

4.1 Technische gegevens zoals maten, gewichten en capaciteiten worden in aanduidingen, die in Nederland gangbaar zijn, te goeder trouw naar waarheid verstrekt. Zij zijn slechts bindend indien en voor zover uitdrukkelijk opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.

4.2 De tijdige en juiste uitvoering van alle verplichtingen, voorzieningen en voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te monteren uitrusting en/of de juiste werking van de uitrusting in gemonteerde staat, is voor risico van de koper, behoudens indien en voor zover deze uitvoering door en/of vanwege de verkoper wordt verricht volgens de door verkoper verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen. De verkoper is tegenover koper verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en tekeningen. Deze tekeningen, alsmede berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschap en dergelijke blijven eigendom van de verkoper, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. 4.3 De koper zorgt in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:

a. het personeel van de verkoper, zodra dit op de plaats van opstellnng is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en ongestoord kan blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien de koper dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren mits hij dit tijdig aan de verkoper heeft medegedeeld;

b. geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, door overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van de verkoper aanwezig zijn;

c. de toegangswegen tot de plaats en opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;

d. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;

e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen van materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;

f. de nodige, gebruikelijke danwel overeengekomen hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (zoals gas, water, elektriciteit, verwarming en verlichting) tijdig en kostelooos op de juiste plaats ter beschikking van de verkoper staan;

g. alle wettelijke en/of noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van montage/installatie aan toepasselijke overheidsvoorschirften te voldoen;

h. de ter montage opgeleverde zaken niet van de overeengekomen tijdelijke opslagplaats verwijderd worden, tenzij na schriftelijke toestemming van de verkoper.

4.4 Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet, niet voldoende of niet tijdig is voldaan, komen voor rekening van de koper. Bij tijverlies wordt bovendien een zodanige verlenging van de montagetijd toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

Artikel 5: Levertijden/levertermijnen

5.1 Een levertijd of -termijn geldt uitsluitend indien deze schriftelijk door de verkoper is bevestigd. Door de verkoper opgegeven levertijden of -termijnen zijn streeftermijnen en nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de verkoper schriftelijk ingebreke te worden gesteld. Overschrijding van de levertijd of -termijn geeft de koper geen recht tot het zonder rechtelijke machtiging (doen) verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

5.2 Mocht na totstandkoming van de overeenkomst blijken dat (een deel van) de order niet binnen de aangegeven termijn, danwel in het geheel niet meer leverbaar is, dan wordt de koper onverwijld ingelicht. Behoudens grove schuld van de verkoper geeft overschrijding van de levertijd of -termijn de koper geen recht tot ontbinding, doch geeft de koper het recht alsnog levering te verlangen binnen een nader door de verkoper vast te stellen redelijke termijn, welke termijn door de verkoper in elk geval op één maand wordt gesteld.

5.3 De levertijd of -termijn wordt verlengd met de duur van vertraging aan de zijde van de koper ontstaan ten gevolge van het niet-voldoen door de koper aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot uitvoering van de overeenkomst, de verplichting van de koper het afleveradres voor de transportmiddelen welke voor deze leveranties algemeen gebruikelijk zijn bereikbaar te doen zijn, daaronder begrepen.

Artikel 6: Risico

6.1 Behoudens het bepaalde in paragraaf 6.2 is het gekoscht evoor rekening en risico van de koper:

  • bij een werktuig of product, vanaf het tijdstip van aflevering;
  • bij een uitrusting welke gemonteerd en/of geïnstalleerd dient te worden, vanaf het moment van aanlevering van die uitrusting of onderdelen daarvan op het werk; behoudens voor zover schade, aan of door dit werktuig/product ontstaan, aan grove schuld van de verkoper of diens ondergeschikten te wijten is.

6.2 Het lossen van de werktuigen en uitrustingen geschiedt voor rekening en risico van de koper, die zich verplicht hiervoor voldoende personeel en/of mechanische hulp aanwezig te hebben, een en ander op de voet van artikel 4.

6.3 Indien bij verkoop van een nieuw werktuig of nieuwe uitrusting tegen inruil van een gebruikt werktuig en/of uitrusting de koper het oude werktuig blijft gebruiken, wordt deze eerst eigendom van de verkoper nadat het feitelijke ter beschikking van de verkoper is gesteld. Tijdens het gebruik zijn alle kosten, schade door welke oorzaak dan ook daaronder begrepen, voor rekening en risico van de koper.

Artikel 7: Betaling

7.1 Betaling van de geleverde zaken/diensten dient binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke daarvan binnen 30 dagen na de fatuurdatum te geschieden, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 Indien de koper bezwaren heeft tegen de inoud en/of grondslag van een door de verkoper verzonden factuur, dan is de koper verplicht om die bezwaren binnen 21 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan de verkoper kenbaar te maken.

7.3 Indien niet binnen de gestelde termijn betaald, wordt de koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn hen heeft de verkoper zonder enige ingebrekestelling het recht vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen. Tevens in alle onder de inning van de vordering vallende buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij de incassokosten worden gesteld op tenminste 15% van het factuurbedrag, behoudens indien dit onder de omstandigheden van het geval onredelijk zou zijn. Koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

7.4 Ongeacht het elders in deze voorwaarden vermelde is de verkoper te allen tijde gerechtigd, alvorens te leveren of met de aflevering/installatie voort te gaan, zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van de verkoper te bedingen. Deze zekerheid dient binnen twee werkdagen na de aanvraag te worden gegeven, bij gebreke waarvan de verkoper zonder rechterlijke tussenkomst tot terugname van het geleverde is gerechtigd. De weigering van de koper om de verlangde zekerheid te stellen, geeft de verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden alsmede de door hem terzake van de ontbinding geleden schade, rente en kosten te vorderen.

7.5 Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1 De eigendom van alle door de verkoper geleverde producten of installaties gaat op de koper over natdat al hetgeen uit hoofde van de levering of ten behoeve daarvan verrichte werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van schade, rente en boeten, volledig aan de verkoper is voldaan.

8.2 Zolang de eigendom niet is overgegaan, is de koper niet gerechtigd de zaken te verpanden, in bewaring of consignatie te geven, te belenen of op enige wijze de beschikking daarover aan derden af te staan of over te dragen. De koper is uitsluitend gerechtigd de hem geleverde zaken binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken, weder te verkopen of te be- of verwerken. Ingeval van wederverkopp op krediet is de verkoper gehouden het eigendomsvoorbehoud zoals bepaald in dit artikel te bedingen.

8.3 De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren.

8.4 Indien onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken niettemin in eigendom over zijn gegaan, behoudt de verkoper zich het pandrecht voor tot zekerheid voor alle vorderingen die de verkoper terzake van enige levering op de koper heeft.

Artikel 9: Inbedrijfstelling van machines

9.1 De bedrijfsmatige inbedrijfstelling geschiedt onder verantwoordelijkheid van de verkoper. Deze dient de gebruiker volledig te instrueren of te doen instrueren over het gebruik, het onderhoud en ander punten, die de gebruiker voor een juist gebruik in acht moet nemen. Een schriftelijke instructie wordt in de Nederlandse taal gesteld. Met betrekking tot de inbedrijfstelling is artikel 4 van de overeenkomstige toepassing.

Artikel 10: Emballage

10.1 De koper is verplicht de ledige leenemballage franco fabriek te retourneren, tenzij in een afwijkende schriftelijke regeling is voorzien. De koper is gerechtigd terzake van in rekening gebrachte leenemballage het bedrag waarvoor hij door verkoper is gecrediteerd in mindering te brengen op hetgeen hij aan de verkoper verschuldigd is, mits hij de terzake van leenemballage opgestelde creditnota heeft ontvangen.

Artikel 11: Wederverkoop

11.1 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper, is het de koper verboden de afgeleverde goederen aan te bieden of te verkopen in een andere dan de originele, van verkoper afkomstige, verpakking. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming is het de koper verboden de geleverde zaken aan te bieden of te verkopen tegen één prijs, danwel de geleverde zaken aan te bieden of te verkopen tegen een lagere prijs dan die waartegen de zaken door de verkoper aan koper zijn verkocht.

11.2 Bij verkoop van de afgeleverde zaken aan andere dan consumenten is de verkoper verplicht dit beding bij wijze van kettingbeding schriftelijk aan zijn kopers/afnemers op te leggen.

Artikel 12: Garantie

12.1 Onverminderd het hierna gestelde garandeert de verkoper de deugdelijke werking van het geleverde, voor zover het betreft bij keuring niet waarneembare gebreken aan het geleverde product of de machine, gedurende een periode welke eindigt zes maanden na de levering of zoveel langer als door de fabrikant c.q. verkopr schriftelijk wordt overeengekomen, met een maximum van twee jaar. Deze garantie omvat uitsluitend gebreken aan het geleverde waarvan de koper bewijst dat deze uitsluitend of overwegend een direct gevolg zijn van een gebrekkige afwerking of gebruik van ondeugdelijk materiaal danwel van onjuiste montage door of in opdracht van de verkoper.

12.2 Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn als vervat in punt 14.1 schriftelijk te geschieden, op straffe van verval van de aanspraken terzake van die gebreken tegen de verkoper.

12.3 Gebreken zullen door de verkoper worden verholpen door reparatie of vervanging van een gebrekkig onderdeel/product, al dan niet in het bedrijf van de koper, of door toezending van een onderdeel/product ter vervanging, een en ander ter keuze van de verkoper. Het arbeidsloon, voorvloeiende uit en betrekking hebbend op de vervanging of reparatie van het defecte onderdeel/product komt, voor zover niet vergoed door de fabrikant, voor rekening van de verkoper mits de arbeidstijd in overeenstemming is met de redelijke tijd die de fabrikant hiervoor heeft vastgesteld. Alle overige noodzakelijk gemaakte kosten komen voor rekening van de koper. Toeslag op arbeidslonen en de noodzakelijk gemaakte meerdere kosten, te verrichten omdat door toedoen of op verzoek van de koper buiten normale werktijden wordt gewerkt, komen voor rekening van de koper. De koper is verplicht de verkoper voldoende gelegenheid te geven om een voorkomend gebrek te verhelpen.

12.4 Indien de verkoper ter voldoening aan zijn garantieverplichting onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/ producten eigendom van de verkoper. Garantiebewijzen voor de vervangende onderdelen worden door de verkoper aan de koper op diens verzoek verstrekt. Terzake van de vervangende onderdelen is punt 12.7 van overeenkomstige toepassing.

12.5 Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met verkoper gesloten overeenkomst voortvloeit, in het bijzonder de betalingsverplichting, is de verkoper met betrekking tot deze overeenkomst niet tot enige garantie gehouden.

12.6 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in, danwel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

  • de niet-inachtneming van aanwendings-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften zoals omscheven in artikel 10 van deze voorwaarden danwel ander dan het voorziene normale gebruik;
  • gebruik anders dan voor het doel waarvoor de zaak is verkocht;
  • normale slijtage;
  • demontage of reparatie of ander werkzaamheden verricht door derden;
  • materialen of uitrustingen, die door de koper aan de verkoper ter bewerking zijn verstrekt;
  • gebruik of toepassingen van materialen, zaken, producten, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de koper toegepast, alsmede van, door of namens de koper aangeleverde materialen, producten en uitrustingen.

12.7  Terzake van de door de verkoper uitgevoerde reparatiewerkzaamheden wordt alleen garantie gegeven op deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden voor een periode van drie maanden. Deze garantie behelst alleen de verplichting van de verkoper om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. Hetgeen hierboven in punt 12.3 met betrekking tot de kosten is gesteld is in dat geval van overeenkomstige toepassing.

12.8 Het beweerdelijk niet nakomen door de verkoper van zijn garantieverplichtingen ontslaat de koper niet van de verplichting die voor hem voortvloeien uit deze overeenkomst.

12.9 De hierboven gegeven garantietermijnen worden niet verlengd en gelden alleen voor de koper, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 13: Nazorg / reparaties van machines

13.1 De verplichting tot het verrichten van controlebeurten dient in de overeenkomst te worden opgenomen. Daarbij kan worden volstaan met een verwijzing naar een daartoe strekkende, aan de koper te overhandigen, afzonderlijke beschrijving. In deze beschrijving wordt vastgelegd door wie de controlebeurten worden uitgevoerd, wat deze inhouden en hoeveel van deze beurten op welke tijdstippen dienen plaats te vinden, als ook wie de kosten daarvan draagt.

13.2 De koper is verplicht de verkoper voldoende gelegenheid te bieden om een voorkomend gebrek te verhelpen, bij gebreke waarvan de uit het gebrek voortvoeiende kosten voor rekening van de koper komen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot nakoming van de garantieverplichtingen zoals omschreven in artikel 12 van deze voorwaarden.

14.2 Behoudens het in lid 1 bepaalde en behoudens ingeval van opzet of grove schuld van de verkoper of zijn ondergeschikten is de verkoper niet aansprakelijk voor enigerlei schade, uit welken hoofde dan ook, voorvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van door verkoper afgeleverde zaken, schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden daaronder begrepen.

14.3 De verkoper is derhalve niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden, als gevolg van gebruik van, door of vanwege de koper verstrekte gegevens. De verkoper is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van door de koper ter beschikking gestelde modellen, gereedschappen en ander zaken.

14.4 De koper is gehouden de verkoper te vrijwaren terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in deze voorwaarden in de verhouding met de koper is uitgesloten. In het bijzonder zal koper verkoper vrijwaren tegen aanspraken van derden terzake van schade indien deze ontstaan door ondeskundig gebruik of ondeskundige bewaring van de door koper geleverde werktuigen, producten of diensten, danwel wanneer schade is ontstaan doordat koper niet conform de door verkoper gegeven instructies heeft gehandeld, danwel koper de geleverde werktuigen en/of zaken niet in de oorspronkelijk ongewijzigde verpakking heeft opgeslagen en/of doorgeleverd.

14.5 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat verkoper is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14.6  Indien verkoper aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

14.7  De aansprakelijkheid van verkoper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

14.8 Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan verkoper toegerekend kunnen worden mits verkoper voldoende in de gelegeheid is gesteld een gebrek te verhelpen;

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

14.9 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 15: Overmacht

15.1 In geval van verhindering tot de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is de verkoper gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hij tot enige vergoeding gehouden zal zijn. De verkoper deelt de koper terstond mede indien sprake is van overmacht.

15.2 Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder veplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zoveel verkoper ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeelteilijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

15.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de verkoper onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst voorzienbaar, die de nakoming blijvend of tijdelijk verhindert, daaronder begrepen oolog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, brand, werkstaking, werklieden uitsluiting, onvoorziene loonstijgingen, grondstofprijzen of ander kosten, te late levering door toeleveringsbedrijven, transportmoeilijkheden, en andere ernstige storingen in het bedrijf van de verkoper of diens toeleveranciers.

Artikel 16: Opschorting en ontbinding

16.1 Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit deze overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, danwel goede grond bestaat voor de vrees dat de koper niet in staat is of zal zijn om aan zijn verplichtingen te voldoen, alsmede in geval van faillissement, suréance, stilliging, liquidatie of (gedeeltelijke) overdracht van het bedrijf of vorderingen van de koper, is de verkoper gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

16.2 Alsdan is de koper aansprakelijk voor alle schade, waaronder vertrouwensschade, geleden verliezen, gederfde winst en andere redelijke kosten, materieel en immaterieel, die hij lijdt of zal lijden als gevolg van of in verband met de opschorting of ontbinding. Gedurende de opschorting is de koper gerechtigd de opgeschorte overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ontbinding kan niet met terugwerkende kracht geschieden. De koper doet van de ontbinding terstond schriftelijke mededeling aan de verkoper.

16.3 Ingeval van eigendomsvoorbehoud als bepaald in artikel 8 is de verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. De koper is dan gerechtigd betaling te verlangen voor de waarde die aan de zaken in redelijkheid kan worden toegekend, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

Artikel 17: Geschillen en toepasselijk recht

17.1 Op alle overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn, is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen, ook die welke door slechts een der partijen als geschil worden beschouwd, met betrekking tot overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn worden beslist door de bevoegde rechter in het Arrondissement Arnhem.